fbpx

Algemene Voorwaarden

 

 

 1. Definitie
 2. Identiteit van de ondernemer
 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 4. Offertes en aanbiedingen
 5. Totstandkoming van de Overeenkomst
 6. Uitvoering van de Overeenkomst en garantie
 7. Geheimhouding
 8. Intellectueel eigendom
 9. Betaling en incassokosten
 10. Aansprakelijkheid
 11. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
 12. Persoonsgegevens
 13. Website en Mailingen
 14. Klachtenprocedure
 15. Geschillenbeslechting

 

 

1. Definitie

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en regelingen m.b.t. het inschrijven voor, deelnemen aan en afmelden voor de door Beers Nascholing en Advies verzorgde Programma’s.

Inschrijving: het registratieproces op de Website of het accorderen van een offerte/voorstel door middel waarvan een natuurlijke persoon zich inschrijft voor een Programma van Beers Nascholing en Advies;

Overeenkomst: het geheel van afspraken tussen de Deelnemer en Beers Nascholing en Advies, bestaande uit de Inschrijving, deze Algemene Voorwaarden, met betrekking tot het Programma en eventuele overige gemaakte afspraken;

Deelnemer: een natuurlijk persoon die zich via de website of via het accorderen van een offerte inschrijft voor een Programma;

Programma: de programma’s, cursussen, workshops, masterclasses, coaching, inclusief de onderdelen en modules die door Beers Nascholing en Advies worden aangeboden en verzorgd, zowel online als offline;

Website: de website met de domeinnaam www.stopurineverliesnu.nl.

 

2. Identiteit van de ondernemer

Beers Nascholing en Advies

stopurineverliesnu.nl

Binnendoor 16

1211 NW Hilversum

 

Contact: info@stopurineverliesnu.nl

 

Beers Nascholing en Advies:

KvK: 61975931

BTW: NL172213113B01

 

3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij Beers Nascholing en Advies Programma’s aanbiedt of levert. Deze Algemene Voorwaarden maken een integraal onderdeel uit van de Overeenkomst;

2.2. De Deelnemer gaat bij de Inschrijving akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Beers Nascholing en Advies zal deze Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst op dusdanige wijze aan de Deelnemer ter beschikking stellen dat deze Algemene Voorwaarden kunnen worden opgeslagen en in de toekomst kunnen worden ingezien;

2.3. Deze Algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Beers Nascholing en Advies worden gewijzigd. Beers Nascholing en Advies zal de Deelnemer tijdig omtrent wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden informeren;

2.4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Deelnemer worden uitdrukkelijk uitgesloten;

2.5. Slechts na uitdrukkelijk schriftelijke mededeling van Beers Nascholing en Advies dan wel uitdrukkelijk schriftelijke goedkeuring door Beers Nascholing en Advies kan worden afgeweken van een of meer bedingen in deze Algemene Voorwaarden, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven;

2.6. Niet alleen Beers Nascholing en Advies maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enig Programma voor de Deelnemer zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

 

4. Offertes en aanbiedingen

4.1. De door Beers Nascholing en Advies gemaakte offertes/voorstellen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 15 dagen, tenzij anders aangegeven. Beers Nascholing en Advies is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 15 dagen worden bevestigd;

4.2. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven;

4.3. Offertes/voorstellen zijn gebaseerd op de bij Beers Nascholing en Advies beschikbare informatie;

4.4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Beers Nascholing en Advies niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Deelnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden;

4.5. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van een Programma.

 

5. Totstandkoming van de Overeenkomst

5.1. Een Overeenkomst komt tot stand indien een Deelnemer na de afronding van de Inschrijving van Beers Nascholing en Advies een bevestiging van de Inschrijving voor een Programma ontvangt;

5.2. De Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Beers Nascholing en Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Beers Nascholing en Advies worden verstrekt. Indien de voor de totstandkoming van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Beers Nascholing en Advies zijn verstrekt, heeft Beers Nascholing en Advies het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Deelnemer in rekening te brengen;

5.3. Beers Nascholing en Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Beers Nascholing en Advies is uitgegaan van door de Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

5.4. Een Overeenkomst met de Deelnemer kan in geval van wanprestatie door de Deelnemer eenzijdig door Beers Nascholing en Advies worden beëindigd. Tevens kan de Deelnemer in voornoemde gevallen de toegang tot het Programma en overige faciliteiten worden ontzegd;

5.5. Om reden van kwaliteitsverbetering en (voorgeschreven) herprogrammering behoudt Beers Nascholing en Advies zich het recht voor een Programma tussentijds te wijzigen;

 

6. Uitvoering van de Overeenkomst en Garantie

6.1. Met de Beers Nascholing en Advies gesloten Overeenkomsten leiden voor Beers Nascholing en Advies tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Beers Nascholing en Advies gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Beers Nascholing en Advies verlangd kan worden;

6.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Beers Nascholing en Advies het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Deelnemer geschieden;

6.3. De Deelnemer draagt ook bij de uitvoering van de Overeenkomst en zorg ervoor dat alle gegevens, waarvan Beers Nascholing en Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Beers Nascholing en Advies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Beers Nascholing en Advies zijn verstrekt, heeft Beers Nascholing en Advies het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Deelnemer in rekening te brengen;

6.4. Beers Nascholing en Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Beers Nascholing en Advies is uit gegaan van door de Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

6.5. Garanties hebben altijd betrekking op het te behalen resultaat bij stress incontinentie (urineverlies bij inspanning); wanneer Deelnemer het geleverde toepast en er geen verbetering van de klachten zichtbaar is, dan zal Beers Nascholing en Advies het bedrag dat deelnemer heeft betaald onverwijld terugbetalen. Deelnemer dient aan te tonen dat het aangebodene is toegepast en wat het verloop van de resultaten is. Mocht Deelnemer aan Beers Nascholing en Advies op haar moverende redenen niet willen voorzien van feedback waarom de resultaten in haar geval zijn uitgebleven, dan kan Deelnemer geen aanspraak maken op garantie en retournering van de aankoopsom, zulks enkelzijdig te beoordelen door Beers Nascholing en Advies.

 

7. Geheimhouding

7.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

7.2. Aan de opdracht zal door Beers Nascholing en Advies niet zonder toestemming van de Deelnemer extern gerefereerd worden.

 

8. Intellectueel eigendom

8.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Beers Nascholing en Advies ter uitvoering van